Käyttöehdot

Lue käyttöehdot huolellisesti

1. Käyttöehtojen soveltaminen

1.1 Schibsted Media Groupin (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamien ja ylläpitämien Rakentaja.fi-, Puutarha.net-, ja Omataloyhtiö.fi -verkkopalvelujen (jäljempänä kukin erikseen ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa tai jonka kautta Palvelun käyttäjät (jäljempänä ”Käyttäjä”) voivat saada tietoa rakentamiseen, sisustamiseen sekä pihan / puutarhan hoitoon liittyvistä aiheista. Palvelu sisältää sekä kaikille avointa että ainoastaan Palvelun jäsenille tarkoitettua sisältöä.

1.2 Palvelun joidenkin osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistä edellyttävät mm. keskustelupalstat, laskurit sekä tavaroiden osto- ja myyntipalvelut. Rekisteröityessään Palveluun tai muuten käyttäessään Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä.

1.3 Näiden Käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä, Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanien antamia ohjeita Palvelun käytöstä.

 

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Mikäli Käyttäjä rekisteröityy Palvelun jäseneksi, hänen tulee rekisteröityessään antaa rekisteröintilomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), minkä jälkeen Palveluntarjoaja toimittaa Käyttäjälle salasanalla suojatun käyttäjäkohtaisen tunnuksen (”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on lain nojalla kiellettyä. Käyttäjästä ei tallenneta mitään yksilöintitietoja, mikäli hän ei rekisteröidy Palveluun.

2.2 Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi sekä luonnollinen että oikeushenkilö. Palveluun rekisteröityvän luonnollisen henkilön tulee olla täysivaltainen. Palveluun rekisteröityvällä oikeushenkilöllä tulee olla voimassaoleva y-tunnus.

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti taikka Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.4 Käyttäjä saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen sekä soveltuvan tekijänoikeuslainsäädännön sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu pitämään Käyttäjätiedot osaltaan ajantasaisina. Siltä osin kuin Palvelu mahdollistaa RSS-syötteiden käytön, nämä Käyttöehdot eivät rajoita kyseisen ominaisuuden hyödyntämistä edellyttäen, että muualla näissä Käyttöehdoissa esitettyjä ehtoja noudatetaan.

 

3. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

3.1 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan sekä Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen haltuun tai tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ilmoituksen ja sille on jäänyt kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö kyseisen Käyttäjätunnuksen osalta.

3.2 Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.3 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

3.4 Käyttäjällä on oikeus tulostaa tai tallentaa tietokoneelle tai vastaavalle elektronisen taltioinnin mahdollistavalle laitteelle Palvelun sivuja tai osia niistä omaa yksityistä käyttöään varten. Sivujen tai niiden osien tulostaminen tai tallentaminen kaupalliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen on kielletty. Käyttäjällä on lisäksi oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun etusivulle. Linkin kautta avautuvan Palvelun sivun tulee aueta uuteen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on sallittua ainoastaan Palveluntarjoajan etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

3.5 Palvelussa (erityisesti sen keskustelupalstoilla) ei saa esittää lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, pornografisia, ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Palvelua ei myöskään saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun.

3.6 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi lisäksi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta uutta palvelua.

3.7 Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista Palveluun liittyvistä väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

3.8 Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

 

4. Palvelutarjoajan oikeudet ja vastuut

4.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus tilapäisesti poistaa Palvelu tai sen osa käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjille etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muilta kuin jäljempänä kohdassa 6.1 mainituilta osin muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

4.3 Palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei anna mitään takeita Palvelun virheettömästä toiminnasta tai ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä eikä Palvelun ulkopuolelle vievien linkkien oikeellisuudesta tai niiden takana olevan aineiston sisällöstä. Palveluntarjoajan Palvelun yhteydessä esittämät muut kuin Palvelun käyttöä koskevat ohjeet on lähtökohtaisesti tarkoitettu ohjeellisiksi, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden sisällöstä tai noudattamisesta aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa yhteistyökumppaneidensa Palveluun tuottamasta tietosisällöstä tai sen oikeellisuudesta eikä tällaisen tietosisällön noudattamisesta aiheutuneista tai siitä muuten seuraavista vahingoista.

4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille, eikä se ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät joillain tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun kautta on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

4.5 Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä edellyttäen, että Käyttäjälle voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella syntyä tekijänoikeus kyseiseen materiaaliin. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus käyttää (ml. linkittää) ja julkaista uudelleen korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä muodossaan Käyttäjän Palvelussa tai sen kautta julkistamaa aineistoa Palvelussa ja sen markkinoinnissa sekä Palveluntarjoajan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa.

4.6 Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jonka ilmaisemisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen.

4.7 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun Käyttäjäksi vastaisuudessa.

 

5. Henkilötietojen käsittely ja evästeet

5.1 Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

 

6. Käyttöehtojen muuttaminen

6.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan ilmoituksen tekohetkellä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

 

7. Palvelun siirtäminen

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Schibsted Media Groupiin kuuluvalle yhtiölle.

7.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle. Käyttäjä tiedostaa erityisesti, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

 

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

8.1 Näihin Käyttöehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset.

8.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.